Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Bernissebad-Heenvliet, gevestigd aan Meeldijk 7 3218 LH Heenvliet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bernissebad-heenvliet.nl Meeldijk 7 3218 LH Heenvliet +31 181 663048, Vroon 17 3218XH Heenvliet
Mevr L. Zoeteman is de Functionaris Gegevensbescherming Stichting Bernissebad-Heenvliet zij is te bereiken via secretaris@bernissbad-heenvliet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Bernissebad-Heenvliet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Relatie overzicht
• Boekhoudkundige, belastingtechnische en juridische gegevens

Verzameling van Persoonsgegevens die wij verwerken:
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Informatie van derden: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen van derden die deze aan ons verstrekken (bijv. kredietinformatiebureaus, wetshandhavingsinstanties etc.).
• Gegevens die u openbaar maakt: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen die u overduidelijk openbaar wilt maken, inclusief via sociale media (we kunnen bijvoorbeeld informatie van uw sociale mediaprofiel(en) verzamelen als u een openbaar bericht over ons plaatst).
• Gegevens van uw werkgever: indien u contact met ons opneemt in uw hoedanigheid als werknemer, de contactgegevens van uw werkgever (inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) voor zover relevant.
• Sitegegevens: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u een van onze Site bezoekt of functies of middelen gebruikt die beschikbaar zijn op of via onze site www.bernissebad-heenvliet.nl
• Foto en Video: Voor uw en onze veiligheid alsmede eigendommen en marketing worden foto / video opnemen gemaakt. Deze worden vertrouwelijk behandeld hiervan is een apart protocol beschikbaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Bernissebad-Heenvliet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Bernissebad-Heenvliet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag en wettelijke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Bernissebad-Heenvliet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om diensten aan u te leveren
•  Stichting Bernissebad-Heenvliet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Daarnaast kan Stichting Bernissebad-Heenvliet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
• Toestemming: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer we uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor de Verwerking hebben verkregen (deze wettelijke grondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is – deze wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is);
• Contractuele noodzaak: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is in verband met een contract dat u met ons aangaat;
• Naleving van toepasselijk recht: We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken wanneer de Verwerking vereist is door de toepasselijke wetgeving;
• Vitale belangen: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen; of Legitieme belangen:

We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken als we een legitiem belang hebben bij het uitvoeren van de Verwerking met als doel ons bedrijf te beheren, te exploiteren of te promoten, en dat legitieme belangen niet terzijde worden geschoven door uw interesses, fundamentele rechten of vrijheden.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting Bernissebad-Heenvliet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Bernissebad-Heenvliet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting Bernissebad-Heenvliet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens – Bewaartermijn – Reden
Personalia – 7 jaar – Belastingdienst
Adresgegevens – 7 jaar – Belastingdienst
Overige – Tot einde klantrelatie – Dienstverlening/service

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Bernissebad-Heenvliet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Bernissebad-Heenvliet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Bernissebad-Heenvliet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics:
Stichting Bernissebad-Heenvliet maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Bernissebad-Heenvliet bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Bernissebad-Heenvliet te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Stichting Bernissebad-Heenvliet heeft hier geen invloed op.
Stichting Bernissebad-Heenvliet heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Bernissebad-Heenvliet verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bernissebad-Heenvliet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Stichting Bernissebad-Heenvliet.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Bernissebad-Heenvliet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Bernissebad-Heenvliet heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeautoriseerde Verwerkingsvormen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Omdat het internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via internet naar ons worden verzonden niet garanderen – een dergelijke overdracht is op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor een veilige verzending van alle Persoonsgegevens die u naar ons verzendt.
De website van Stichting Bernissebad-Heenvliet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur of via info@Stichting Bernissebad-Heenvliet.nl